15 nő kizsákmányolása miatt kell felelniük a békés megyei emberkereskedőknek

Publikálva: 2021. február 17.

Az Ügyészség hét elkövetővel szemben emelt vádat, akik 2011 és 2017 között az Egyesült Királyságban prostitúciós tevékenységre kényszerítették áldozataikat. A felderítésben kulcsszerepe volt a magyar és brit rendőrök által létrehozott közös nyomozócsoportnak.

Egy tar­ho­si csa­lád három tagja 2011–2012 folyamán köl­tö­zött ki Lon­don­ba, majd a közös­sé­gi médi­á­ban fel­adott hir­de­té­sek­kel tobo­roz­tak Magyar­or­szág­ról nőket szexmun­ká­ra. Segí­tet­tek meg­szer­vez­ni a kiuta­zást, a szál­lást, valamint mobiltelefont és napi ellátást biztosítottak. A két férfi és női tár­suk a sér­tet­tek­ről sze­xu­á­lis jel­le­gű fény­ké­pe­ket készí­tet­tek, hogy hirdetéseket adjanak fel a pros­ti­tú­ci­ós szol­gál­ta­tásokat kíná­ló inter­ne­tes oldalakon. A pros­ti­tu­ál­ta­kat közvet­le­nül jellem­ző­en nem lehe­tett meg­ke­res­ni, hanem a bűn­szö­vet­ség veze­tői három vád­lott tár­su­kat „recep­ci­ós­ként” alkal­maz­ták, akik a hívá­so­kat fogad­ták, a hely­színt, a szol­gál­ta­tás jel­le­gét és a tari­fát leegyez­tet­ték. A sér­tet­tek a bevé­te­lük felét kötelesek voltak átadni kizsákmá­nyo­ló­ik­nak. A vád­lot­tak 6 év lefor­gá­sa alatt leg­alább 40 mil­lió forint ille­gá­lis jövedel­emre tettek szert tevé­keny­sé­gük­ből.

A bűnszövetség felderítése a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda és a lon­do­ni Met­ro­po­li­tan Poli­ce emberkereskedelmi egységei által alakított közös nyomozócsoport mun­ká­jának eredménye. A brit nyomozók által szerzett bizonyítási eszközök átadá­sa a magyar ható­ság részé­re az Eurojust koor­di­ná­lá­sá­val lét­re­jött együtt­mű­kö­dés kere­té­ben lénye­ge­sen gyor­sab­ban és hatékonyab­ban meg­va­ló­sult, mint a hagyo­má­nyos jog­se­gély-­ügy­in­té­zés kere­té­ben.

15 sértett a kilá­tás­ta­lan élet­kö­rül­mé­nye­ik miatt olyan kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben vol­t, hogy más válasz­tás hiá­nyá­ban dön­töt­tek a pros­ti­tú­ció mel­lett, így sérel­mük­re bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te állapítható meg. Továb­bi 11 sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban üzlet­sze­rű kerí­tés és pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se miatt emeltek vádat.

A Békés Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­szö­vet­ség 3 veze­tő­jét és az ingatla­nok bér­lé­sé­ben sze­re­pet ját­szott tár­su­kat még beis­me­ré­sük ese­tén is vég­re­haj­tan­dó szabad­ság­vesz­tés­re, továb­bá a meg­szer­zett vagyon elkob­zá­sá­ra ítél­je a bíró­ság. A recepciósok­kal mint bűnsegédekkel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozzák.

Forrás: http://ugyeszseg.hu/kizsakmanyoltak-a-prostitualtakat-fotoval-a-bekes-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

Menü

Főoldal

Navigáció