Újabb emberkereskedőt állíthatnak bíróság elé – a Legfőbb Ügyészség tájékoztatása

Publikálva: 2020. december 30.

A 49 éves vádlott 2017 és 2020 között öt kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit dolgoztatott a tanyáján, illetve a lakóhelyén. Ez az eset is azt mutatja, hogy a szexuális célú kizsákmányolás mellett a munkáltatással elkövetett emberkereskedelem is egyre nagyobb teret nyert az elmúlt években.

A férfi tanyáján nem volt veze­té­kes víz és hűtő, az elekt­ro­mos­sá­got szük­ség ese­tén agg­re­gá­tor biz­to­sí­tot­ta. A sér­tet­tek egy régi, szi­ge­telés nélküli lakó­ko­csi­ban lak­tak, ame­lyet kály­há­val lehe­tett fűte­ni. A vádlott a munkáltatás mellett ráadásul csalárd módon megszerezte az egyik sértett három millió forint értékű ingatlanát is: elhitette vele, hogy az átírás csak ideiglenes lesz annak érdekében, hogy ne ter­hel­jék meg zálog­jog­gal a lakást, amit a férfi hamarosan felújíttatott és egyik hoz­zá­tar­to­zó­já­val érté­ke­sí­tet­te.

 

A lakásától megfosztott károsult férfi a tanyán, mun­ka­vég­zés során egy ízben meg­sé­rült, amikor a lábára ta­po­sott egy ló. A vád­lott azon­ban csak késve vitte el orvos­hoz, így az áldozatnak két láb­uj­ját is ampu­tál­ni kel­lett. A későbbi bántalmazások hatására a férfi végül megszökött a tanyáról; biztonságos elhelyezéséről a Baptista Szeretetszolgálat bevonásával gondoskodtak 2020 nyarán.

 

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség júli­u­s­ban vette őrizetbe az elkövetőt, aki a bíróság végzése alapján bűnügyi felügyelet alá került. Az ügyészség 2020 decemberében emberkereskedelem több rend­be­li, minő­sí­tett bűntette, csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­te, valamint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tot­t be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, és indítványozta a letöltendő börtönbüntetés kiszabását.

 

Forrás: http://ugyeszseg.hu/tobb-ember-kizsakmanyolasa-a-vad-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

 

Menü

Főoldal

Navigáció